Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Sklep interentowy dostępny pod adresem interentowym www.bierzipiecz.pl  prowadzony jest przez Sprzedawcę - Bierz i Piecz Beata Szutko-Goworek ul. Czarnocińska 32/2 03-110 Warszawa Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. NIP 5371416476  REGON 142221691
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów indywidualnych, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego - Klientów i określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta. 
1.3.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy). 
1.4 Definicje i pojęcia
DNI ROBOCZE – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni.ustawowo wolnych od pracy.FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwm Sklepu internetowego.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym
PRODUKT - dostępna w Sklepie internetowym rzecz będąca przedmiotem Umowu Sprzedażu między Klientem a Sprzedawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.bierzipiecz.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę Sprzedaży lub umowę na świadczenie Usługi elektronicznej
SPRZEDAWCA; - USŁUGODAWCA – Bierz i Piecz Beata Szutko- Goworek ul. Czarnocińska 32/2 03-110 Warszawa NIP 53714676
STRONA – Usługodawca, Sprzedawca, Klient.
UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do  w czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;  osoba prawna oraz  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA,( USTAWA) – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, okreslające istotne jej warunki.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1 W sklepie nternetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto Klienta, Formularz Zamówienia oraz Newsletter
2.1.1 Konto - Korzystanie z Konta możliwe jest przez Klienta po wypełnieniu Formularza Rejestracji, w którym podaje on niezbędne do rejestracji dane: imię i nazwisko lub pseudonim oraz adres poczty elektronicznej, z której będzie korzystał i hasło dostępu do Konta. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta).
2.1.2Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia, zaznaczeniu  zgody na warunki świadczenia usług i kliknięciu pola Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/ pseudonim/nazwa firmy, adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produktów oraz ich ilości, miejsce i sposób dostawy oraz sposóbu płatności. W przypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3 Newsletter - korzystanie z Newsletera następuje po podaniu w polu "Newslatter" widocznym na stronie Slepu Internetowego przez Klienta adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesłane kolejne edycje Newslettera i kliknieciu pola Zapisz po zaznaczeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb świadczenia usługi, która świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bierzipiecz.pl. 
2.2 Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Slepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.3 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem  teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne: dostęp do sieci internetowej, czynne konto poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa.
2.4 Tryb postępowania reklamacyjnego związanego ze świadczeniem Usług  przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu Usługobiorca może składać pisemnie na adres Czarnocińska 32/2 03-110 Warszawa lub mailowo kontakt@bierzipiecz.pl. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę dokłądnego opisu reklamacji, szczegółowego rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, danych kontaktowych składsjącego reklamację Ustosunkowanie si do złożonej reklamacji przez Usłudodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminiw 14 dni roboczych od dnia jej złożenia. 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym. Minimalna kwota umożliwiająca złożenie zamówienia w sklepie internetowym wynosi 20 PLN z VAT. ( kwota brutto zakupu).
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto - zawiera podatek VAT. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza 
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie Klientowi poprzez przesłanie stosownej wiadomoci e-mail na podany w trakcie składania Zamówienie adres poczty elektronicznej oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Z chwila otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
3.4. Udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez niniejszy Regulamin na stronie Sklepu Internetowego.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzonym w PKO Bank Polski SA nr konta 79 1020 1042 0000 8602 0442 5559.
4.1.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 i PayU.pl  .  Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24 ( Spółka PayPro SA) lub PayU.pl. (Spółka PayU S.A.)
4.2. Termin płatności. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku przekroczenia powyższego terminu uznaje się Umowę za niebyłą.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
5.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej, a koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5.2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny i  możliwy pod adresem Czarnocińska 32/2 03-110 Warszawa po uprzednim ustaleniu telefonicznym daty i godziny odbioru.
5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy na odległość: Przesyłkę do punktu Paczkomat InPost, oraz Przesyłkę kurierską.
5.4. Termin dostawy produktów do Klienta uzależniony jest od pracy i terminów dostaw wybranego przez Klienta przewożnika i wynosi on zwykle do 4 dni roboczych . Sklep wysyła produkty w ciągu dwóch dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie na koncie firmowym.
5.5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, będzie on gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 3 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę SMSem. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

6. REKLAMACJA PRODUKTU
6.1 Każdemu Klientowi przysługuje prawo do reklamacji towaru. Podstawą reklamacji stanowi dowód zakupu.
6.2 Kupujący jest obowiązany zgłosić reklamację na stronie internetowej www.bierzipiecz.pl , za pośrednictwem poczty e-mail, kierowanej na adres kontakt@bierzipiecz.pl. Lub pisemnie na adres Sprzedawcy. 
6.3. Reklamowany towar Kupujący dostarcza do siedziby Sprzedającego. Przesyłka winna zostać nadana w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i ochronę przesyłanego towaru. Do reklamowanego towaru należy dołaczyć dowód zakupu towaru.
6.4 Reklamacje rozpatrywane są nie dłużej niż 14 dni od daty dostarczenia towaru do siedziby Sprzedawcy.
6.5. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
6.6. Sprzedawca obowiązany jest dostarczać Klientom Produkty bez wad.
6.7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: jak największej ilości informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.8.  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni roboczych , uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6.9. Klient, korzystający z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres Sprzedawcy,

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
7.3. Konsument posiada nastepujące przykładowe możliwościskorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
-wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sadu konsumenckiego (więcej informacji dostępnych na stronie htto://www.spsk.wiih.org.pl/)
-wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej ( więcej informacji na stronie inspektora własciwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę
- pomoc powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Porady np. są udzielane mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl czy na infolinii 801 440 220 (w dniach roboczych w godzinach 8.00-18.00, opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora).
7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unijnym - platforma ODR. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczeniu usług. Więcej informacji na stronie Platformy ODR    https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8.1.Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie. Termin na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient objął towar w posiadanie osobiście, lub za pośrednictwem wskazanej przez niego osoby trzeciej innej niż przewoźnik.
8.2 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży został zawarty w ramach strony internetowej Sklepu.
8.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednorazowego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 507 935 400, wysłania pisma o odstapieniu od umowy na adres pocztowy Bierz i Piecz Beata Szutko-Goworek ul. Czarnocińska 32/2 03-110 Warszawa a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy kontakt@bierzipiecz.pl . Mogą Państwo skorzystać z formularza odstapienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
Aby zachować termin do odstapienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczacą wykonania przysługującemu Państwu prawa odstąpienia od umowy przezd upływem terminu do odstapienia od umowy.
8.5. W przypadku odstapienia od Umowy zawartej na odległość uważa się ją za niezawartą.
8.6. W razie odstąpienia od Umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpnienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego towaru przed upływem 14 dni od dnia odstapienia od umowy na adres Sklepu – ul. Czarnocińska 32/2 03-110 Warszawa.
8.7. W przypadku zwrotu towaru będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
8.8. Sprzedawca niezwłocznie, od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym, koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta  sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.  Najtańszym oferowanym przez Sprzedawcę sposobem dostarczenia produktów jest dostarczenie do punktu za pośrednictwem paczkomatów InPost. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem.
8.9. Sprzedawca dokonuje zwrotu kwoty za towar przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostału użyte przez Klienta w pierwotnej tranzakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. 
8.7 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, a także za wszelkie uszkodzenia wynikłe w czasie transportu zwracanego towaru do Sprzedawcy.
8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument to:
8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych; jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia ; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami.
9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2. Zmiana Regulaminu:
10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za Strona 8 z 8 szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 10.4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Zgodny z  załacznikiem nr 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

      Adresat: Beata Szutko-Goworek ul. Czarnocińska 32/2 03-110 Warszawa
Adres mail – kontakt@bierzipiecz.pl
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 – Adres konsumenta(-ów
) – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 – Data
(*) Niepotrzebne skreślić.